Senior iOS Engineer @ sengaro GmbH

On-site (Austria) with some remote work (within European timezones)